Alles over sport logo

Als we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft dat natuurlijk negatieve gevolgen voor de aarde. Daarom willen we verantwoord omgaan met het materiaal dat we in de sport gebruiken, van accommodaties tot sportvelden, van pylonen tot kantinestoelen. Het begrip circulariteit kent vele definities en kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Maar de gemene delers zijn de volgende uitgangspunten: 

 • Producten kunnen na gebruik gedemonteerd en hergebruikt worden
 • Producten van nu zijn grondstoffen voor later
 • Uiteindelijke doel is een wereld zonder afval en hiermee een kleinere  CO2 voetafdruk

Dit zijn ook de pijlers voor de werkgroep Circulariteit van de Routekaart Verduurzaming Sport. Voor de sport definieert de werkgroep ‘circulariteit’ als volgt: 

 • Circulaire Sport is het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van (sport)gebouwen, (sport)materiaal, sportgebieden en sportinfrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten door gebruik te maken van zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. Dit betekent ook bouwen op een wijze die economisch, sociaal cultureel en ecologisch verantwoord is. Hier en daar, nu en later.

Foto via Korfbalvereniging Wageningen

voor gemeenten


Een circulaire sportsector begint met het opnieuw inrichten van de inkoopprocessen. Met als eindresultaat dat in 2030 circulariteit de basis is voor 50% van alle inkoopprocessen en in 2040 voor 100%. Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie opgesteld. Hierin staan onderstaande actiepunten beschreven. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn in paragraaf 2.1 (Circulaire materialen) vanaf pagina 20 de doelstellingen en aanpak verder uitgewerkt.

 • Marktontwikkeling

  Vastleggen van een inkoopproces voor een eerste serie innovatieve producten en diensten voor circulair bouwen in de sport

  Eeen concrete vraag stellen naar circulaire producten en diensten, in gemeentelijke of andere overheidsopdrachten, bijv op basis van prestatievoorwaarden i.p.v. gedetailleerd bestek

  Intern nauwkeurige kennis ontwikkelen en een plan van aanpak opstellen om CO2-uitstoot tijdens de bouw in 2030 te halveren en in 2050 zo goed als geheel uit te bannen

  Leer van het plan om de verduurzaming van de sportaccommodaties in tien jaar zo circulair mogelijk uit te voeren

  Creëer voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten.

 • Meten

  Zorg voor een gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten te duiden en te meten.

  Beleid, wet- en regelgeving

  Geen remmende, wel stimulerende wetten en regels, nationaal en gemeentelijk.

  Regionale, nationale en internationale positionering en samenwerking opzoeken en uitbreiden.

  Kennis en bewustwording

  Kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen en als gemeente daar inzicht in hebben.

  Begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording in de eigen organisatie en bij betrokken sportorganisaties. Bijv. d.m.v. opname in het lokale sportakkoord

voor Verenigingen en sportaanbieders


Wat voor gemeenten geldt, is ook van belang voor sportverenigingen en sportaanbieders. Stel jezelf altijd de volgende vraag: Wat gebeurt er met het materiaal dat ik heb aangeschaft en gebruikt, nadat ik het niet meer nodig heb? Vraag bijvoorbeeld aan de leverancier van het sportmateriaal of zij het gebruikte materiaal terugnemen voor hergebruik. Door de vraag te stellen, zal je leverancier ook gaan nadenken over het product dat zij leveren.

 • Circulaire productie

  De grote marktleiders in sportschoenen en -kleding zijn al druk bezig over te schakelen naar een circulair productieproces en bijhorende producten.

  Ook sportvloeren gemaakt van gerecyclede sportvloeren zijn verkrijgbaar. 

 • Focus op hergebruik

  De fitnessbranche heeft een sterke tweedehands sportmateriaalketen. Dat is een eerste hele goede stap.

  De volgende stap is bijvoorbeeld borgen dat het materiaal terugkomt voor hergebruik in onder meer nieuwe fitnessapparatuur.

 • Afval verminderen

  Het vervangen van plastic bekertjes in de kantine door andere opties, kan al helpen met het terugdringen van afval en het stimuleren van hergebruik.

  Speciaal voor sportverenigingen is dit handige stappenplan vol met tips ontwikkeld. 


 • E-learning circulair inkopen

  Alles wat je wilt weten over circulaire oplossingen en circulair inkopen komt in de modules aan bod. Je doorloopt de e-learning waar en wanneer je wilt, in je eigen tempo. De online leertool bevat meer dan 10 uur lesmateriaal aan video’s, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie en is ontwikkeld door PIANOo, expertisecentrum aanbesteden.

 • Webinar circulair denken en handelen in de sport

  Kijk het webinar van VSG hier terug, waarin je handvatten krijgt om circulariteit in je werkomgeving een basisplek te geven, zodat nu en in de toekomst je sportaccommodaties en materialen duurzaam hergebruikt kunnen blijven worden.

 • Versnellingskamers PIANOo Circulair inkopen

  De gemeente Utrecht wil haar vastgoed circulair, energie- en klimaatneutraal maken. En tijdens de bouw en verbouwing zelf zo min mogelijk CO2 uitstoten. Een aansprekende pilot op dit gebied is kleedgebouw De Nieuwe Lunet. Hoe is samengewerkt met de markt en wat betreft de financiën? Benieuwd naar de geleerde lessen?

 • Circulair denken, kopen en aanbesteden

  Stappenplan voor circulaire inkoop van bouwprojecten. Noor Huitema-Hellemans van Copper8 legt in van de VSG webinar van 19 november 2020 de grote uitdaging uit. Copper8 heeft ook een stappenplan voor inkoop opgesteld namens Circulairebouwenonomie.nl. Op deze website zijn meerdere kennisdocumenten en circulaire voorbeeldprojecten in bouw terug te vinden.

 • Presentatie Sporthal Wageningen via VSG

  Wees als gemeente bereid om in het voortraject veel tijd te steken en betrek de markt daarbij. Daardoor krijg je de benodigde kennis en het is de sleutel voor een goede businesscase om maximaal circulair te bouwen.